Công ty Siseong Bắc Ninh là một công ty điện tử công nghệ tại Bắc Ninh Với hệ thống nhà xưởng văn phòng. Bắc Ninh media tư vấn cho công ty Siseong hệ thống quản lí truy cập với những yêu cầu  nhằm đáp ứng việc quản lí công nhân ra vào với hệ thống máy chấm công được bố trí tại các cửa ra vào công ty kết hợp cửa tự động.

Một số hình ảnh thi công và hoàn thiện hệ thống quản lí truy cập cho công ty Siseong đem lại kết quả rất tốt.

 

Công ty Siseong Bắc Ninh là một công ty điện tử công nghệ tại Bắc Ninh Với hệ thống nhà xưởng văn phòng. Bắc Ninh media tư vấn cho công ty Siseong hệ thống quản lí truy cập với những yêu cầu  nhằm đáp ứng việc quản lí công nhân ra vào với hệ thống…