Office

The Ofice Building our Bac Ninh Media Company.

Bac Ninh media company is located at: No. 10 Nguyen Dang Dao, Ward Tien An, Bac Ninh Province. We are honored to welcome and cooperate with customers.
Head office: No. 173, Nguyen Gia Thieu, Ten An, Bac Ninh.
Bac Ninh Branch: No.10 Nguyen Dang Dao, Tien An Wrad, Bacninh City, Bacninh Province, Vietnam
Tel: 0222 653.6789 / 0222.3875.268    Mobile: 0942.54.654
Email: info@bacninhmedia.com
Hotline:  0222.3875.268

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *